نسپرسوساز یا دولچه گوستو

1400/7/13 15:28:52

تفاوت دولچه گوستو و نسپرسوساز در چیست؟ دولچه گوستو را انتخاب کنم یا نسپرسوساز؟ کارایی دولچه گوستو بیشتر است یا